Helderse Volksuniversiteit

Inschrijving

Boeken

De voor een cursus benodigde boeken staan bij de betreffende cursus vermeld. U dient, tenzij anders staat aangegeven, de boeken zelf te bestellen. Dat gaat over het algemeen het snelst online via internet. Ongeveer zeven dagen vóór aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bericht. Gaat uw cursus door dan kunt u vanaf dat moment de boeken bestellen.

Taalniveau

Altijd weer lastig: het inschatten van uw niveau wanneer u zich wilt schrijven voor een taalcursus. Niet zeker van uw niveau? Stel uw vraag via de mail (info@vudh.nl). Wij kunnen dan contact leggen met de docent. Ook tijdens onze jaarlijkse open middag kunt u om advies vragen. Er zijn dan veel docenten en bestuursleden aanwezig om kennis met u te maken en uw vragen te beantwoorden. De open middag van 2018 is op zaterdag 1 september van 14 tot 16 uur in School 7, de nieuwe bibliotheek aan de Keizersgracht 94 in Den Helder.

Voor uitleg van de in verschillende teksten gebruikte Europese Referentie Kaders (A1, A2, B1 … ) zie volgende links:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschappelijk_Europees_referentiekader

Donateurs / Vriend van de HVU

U kunt ons steunen door donateur te worden. Iedereen kan donateur/vriend worden van de HVU. De donatie bedraagt minimaal € 7,50 PER GEZIN per jaar. U kunt zich als donateur aanmelden door dit op het digitale inschrijfformulier op deze site aan te geven. Het donateurschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Indien u niet langer donateur/vriend wilt zijn, dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail melden.

Algemene voorwaarden

Gelieve dit te lezen voordat u zich inschrijft!

Inschrijving
U kunt via het inschrijfformulier op de website inschrijven. Svp, noteer de data van de cursus/workshop/lezing in uw agenda. De toelating tot een activiteit vindt plaats in volgorde van ontvangst van de digitale inschrijving.

Meld u zich zo vroeg mogelijk aan; dan heeft u de meeste kans dat er plaats is. Inschrijven is alleen mogelijk via onze website.

Twee weken voor de genoemde aanvangsdatum van de cursus beoordelen we of er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus daadwerkelijk door te laten gaan. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk zeven dagen voor de aanvang van een cursus. Als de activiteit waarvoor u zich heeft ingeschreven doorgaat, dan berichten we u daarover. In principe via een e-mail (ongeveer 1 week vóór aanvang cursus).

Cursusgeld
De betaling van het cursusgeld vindt plaats door middel van een eenmalige incassomachtiging. Zie hiervoor de tekst op het inschrijfformulier op de site.

Gespreid betalen
De HVU biedt de mogelijkheid tot gespreide betaling. Dit kan voor een cursus met een cursusbedrag hoger dan € 100,00. Op het inschrijvingsformulier kunt u het betreffende vakje aankruisen. Het verschuldigde totaalbedrag wordt dan in vier, drie of twee gelijke termijnbedragen (dit is afhankelijk van wanneer de cursus start) middels incasso van uw rekening geïnd.

Annulering inschrijving door de cursist en restitutie van lesgeld

Annulering van de inschrijving voor een cursus of workshop is alleen schriftelijk (per e-mail of post) mogelijk binnen veertien dagen na de datum van inschrijving. Indien u de inschrijving binnen die termijn annuleert en de cursus of workshop is op dat moment nog niet begonnen dan bent u geen lesgeld verschuldigd en krijgt u de eventueel betaalde bedragen volledig terug.

U krijgt hiervan van ons per e-mail (of per post als je geen e-mailadres hebt) een bevestiging.

Als u de inschrijving binnen veertien dagen na de datum van inschrijving annuleert maar de cursus of workshop is al afgerond, dan heeft u geen recht meer op teruggave van lesgeld. U bent dan ook verplicht tot volledige betaling als nog niets is betaald. U heeft de cursus of workshop dan immers geheel gevolgd.

U krijgt hiervan van ons per e-mail (of per post als u geen e-mailadres hebt) een bevestiging.

Als de cursus of workshop binnen veertien dagen na inschrijving is begonnen, maar nog niet is afgerond, dan bent u een evenredig deel van het lesgeld verschuldigd. Dat bedrag wordt verrekend met eventueel al betaalde bedragen.

U krijgt hiervan van ons per email (of per post als u geen e-mailadres hebt) een bevestiging.

Annulering cursus door de HVU en wijzigingen van de cursus:

Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht voor een cursus te annuleren. U krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht.  U bent dan geen lesgeld verschuldigd en krijgt de eventueel betaalde bedragen volledig terug.

Bij de cursussen zijn de namen van de docenten onder voorbehoud vermeld; van wijzigingen wordt geen bericht aan de cursisten verzonden.

Certificaten
De cursisten die een taalcursus volledig hebben gevolgd, kunnen op verzoek aan het eind van de cursus een certificaat ontvangen.

De docent beslist wie hiervoor in aanmerking komt.

Wachtlijst
Wanneer u zich inschrijft voor een cursus die volgeboekt blijkt te zijn, dan is het mogelijk dat u op een wachtlijst geplaatst wordt. Komt er een plaats vrij, of organiseren wij een extra groep, dan nemen wij contact met u op.

Aansprakelijkheid
De HVU is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten. Wijzigingen voorbehouden op alle informatie aanwezig op vudh.nl

Privacyverklaring
Bij een vraag of inschrijving vragen wij enkele persoonsgegevens van u. Dit is nodig om u te kunnen antwoorden en om door te kunnen geven of uw cursus wel of niet doorgaat. Als de cursus doorgaat krijgt de docent de noodzakelijke gegevens om u nader te informeren en om u te kunnen waarschuwen bij verhindering. Wij vragen bij inschrijving ook om uw IBAN nummer om hiermee de betaling per incasso te kunnen regelen. Uw persoonlijke informatie wordt verzonden via een beveiligde verbinding (https) en wordt opgeslagen in ons beveiligde administratieve systeem (ACCU). Dit systeem is alleen toegankelijk voor onze administratieve medewerkers en onze penningmeester. Wij zullen conform ons privacybeleid (link: HVU Privacy beleid 2018) zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zullen uw gegevens alleen gebruiken om uw cursus(sen) te organiseren. Uw gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

Akkoordverklaring
Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaart u akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? Stuur deze dan schriftelijk met motivatie aan info@vudh.nl . Vermeld hierbij altijd uw naam en adres, zodat wij adequaat kunnen reageren. Telefonische en anonieme klachten worden ter kennisgeving aangenomen, maar worden niet in behandeling genomen.